Štúdium na VŠ – 2.časť

Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete, kto môže študovať na vysokej škole a aké sú podmienky prijatia na štúdium.

Kto môže študovať na VŠ

Každý občan Slovenskej republiky, ale i cudzí štátny príslušník, má právo študovať na vysokej škole vybraný študijný program po splnení stanovených podmienok.

 • základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (alebo štúdium, ktoré zlučuje prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého dôkazom je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 • základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa.

 • na doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť iba absolventi študijného programu druhého stupňa. Uchádzač o doktorandské štúdium musí okrem splnenia základnej podmienky preukázať svoje schopnosti a vedomosti absolvovaním prijímacej skúšky. Na doktorandské štúdium nemožno prijať uchádzača bez prijímacej skúšky.

 • okrem základnej podmienky môžu jednotlivé vysoké školy požadovať splnenie dodatočných podmienok, ako napríklad absolvovanie prijímacích skúšok.

Čo by ste mali určite vedieť

O počte prijímaných študentov rozhoduje daná vysoká škola. Táto informácia musí byť zverejnená na úradnej výveske vysokej školy. Ak splní podmienky prijatia na štúdium väčší počet uchádzačov ako sú kapacity danej školy, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok určených vysokou školou.

Vysoká škola zverejní na úradnej výveske školy najneskôr 4 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok:

 • lehotu na podanie prihlášok na štúdium
 • podmienky prijatia na štúdium
 • termín a spôsob overovania plnenia daných podmienok
 • formu, obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov (ak je podmienkou prijatia)

Prijímacie konanie

Prihlásenie na štúdium

Prijímacie konanie sa začína doručením písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom vysokou školou alebo fakultou (§ 58 Zb.z.131/2002).

Študent si môže podať prihlášku na viacero vysokých škôl, no ak sa budú prijímacie skúšky konať v rovnaký deň, podstupuje riziko, že sa nebude môcť skúšok zúčastniť. Študent tiež môže vyplniť na jednu prihlášku viac študijných programov, pokiaľ škola neurčí inak.

Spolu s prihláškou na bakalárske štúdium je zväčša potrebné doložiť :

 • štruktúrovaný životopis
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • notársky overené vysvedčenia zo strednej školy
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Vzor prihlášky nájdete na adrese: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=527

Niektoré školy ponúkajú možnosť podať si prihlášku elektronickou formou. Okrem toho, že ušetríte na poštovnom, menej zaplatíte aj za štandardný poplatok. V niektorých prípadoch dokonca ušetríte viac ako polovicu stanoveného poplatku, ktorý by ste museli uhradiť v prípade použitia papierovej prihlášky.

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška sa koná prevažne písomne v písomnje forme. V niektorých prípadoch je však potrebné overiť schopnosti uchádzača tzv. talentovými skúškami. Tie sa vyžadujú napríklad pri študijných programoch ako telesná výchova, žurnalistika, architektúra, či pri študijných programoch umeleckého zamerania. Talentové skúšky predchádzajú písomným prijímačkám a zväčša sa konajú od januára až do mája. Písomné prijímacie skúšky spravidla prebiehajú v júni.

Rozhodnutie o (ne)prijatí na štúdium

O prijatí na štúdium rozhoduje dakan (ak študijný program uskutočňuje fakulta) alebo rektor (ak študijný program uskutočňuje vysoká škola). Rozhodnutie o prijatí je vyvesené na úradnej výveske školy a zaslané uchádzačovi doporučenou zásielkou najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Vo vyrozumení musí byť uchádzač oboznámený s odôvodnením rozhodnutia o (ne)prijatí na študijný odbor spolu s poučením o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Odvolanie

Študent, ktorý nebol prijatý na štúdium má právo podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Žiadosť je potrebné doručiť orgánu, ktorý rozhodnutie vydal najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia. Odpoveď musí byť žiadateľovi zaslaná najneskôr o 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.

Vzor odvolania


_______________________________
Zdroj: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
www.minedu.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>