Štúdium na VŠ – 1.časť

V tejto časti seriálu venovanému vysokým školám sa môžete dozvedieť základné informácie o priebehu a forme štúdia na vysokej škole.

Typy VŠ

Na Slovensku existujú tri typy vysokých škôl:

  • verejné (samosprávne inštitúcie, ktoré sa zriaďujú a zrušujú zákonom)
  • štátne (vojenské, policajné a zdravotné školy)
  • súkromné (právnické osoby, ktoré pôsobia ma základe štátneho súhlasu).

Forma a metódy štúdia

Štúdium na vysokej škole môže prebiehať v dennej alebo externej forme, a to buď prezentačnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou.

Pri prezentačnej metóde dochádza k priamemu kontaktu študenta a pedagóga, pričom sa najčastejšie jedná o prednášky, semináre a cvičenia. Táto metóda je charakteristická najmä pre denné štúdium.

Pri dištančnom vzdelávaní sa od študentov očakáva samostatné štúdium materiálov podľa predpísaného časového harmonogramu. Na túto metódu štúdia sa využívajú špeciálne študijné materiály, ktoré sú študentom sprístupnené na CD nosičoch alebo prostredníctvom internetu.

Fázy štúdia

Začiatok štúdia

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na fakultu.

Akademický rok začína 1. septembra bežného roka a končí 31.augusta nasledujúceho roka. Bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra alebo prvého trimestra akademického roka. Doktorandské štúdium sa môže začať aj začiatkom druhého semestra alebo druhého trimestra, alebo tretieho trimestra akademického roka.

Priebeh štúdia

Vysoké školy poskytujú vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov. Študijný program prebieha v troch stupňoch:

  • bakalárske štúdium (trvá 3 až 4 roky)
  • inžinierske, magisterské alebo doktorské štúdium (trvá 1 až 3 roky)
  • doktorandské štúdium (trvá 3 až 5 rokov)

Štúdium je založené na kreditovom systéme, ktorý využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Každý predmet v rámci študijného programu je ohodnotený istým počtom kreditov. Počet kreditov odzrkadľuje náročnosť daného predmetu. Čím väčší je počet kreditov, tým je náročnosť a dôležitosť daného predmetu vyššia. Štandardná zaťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov. Rozdelenie kreditov pre jednotlivé predmety ako i celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia, v jeho jednotlivých stupňoch si určuje každá škola individuálne. Tento systém umožňuje študentom podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu a stanoviť si tak vlastné tempo štúdia.

Ukončenie štúdia

Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Súčasťou každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.

Úspešným absolvovaním študijného programu získava študent právo používať vysokoškolský titul. Dokladom o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok ku diplomu.

_______________________________

Zdroj: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>