Stupne vysokoškolského štúdia

Vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov. Študijný program prebieha v troch stupňoch.

Študijný program prvého stupňa

Bakalársky študijný program je študijným programom prvého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia je 3 až 4 roky. Súčasťou štúdia je bakalárska práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Absolventi získavajú titul „bakalár” („Bc”).

Študijný program druhého stupňa

Magisterský, inžiniersky alebo doktorský študijný program sú študijným programom druhého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia je stanovená v závislosti od dĺžky predchádzajúceho bakalárskeho študijného programu tak, aby celková štandardná dĺžka štúdia bola spolu najmenej 5 rokov. Rozsah štúdia druhého stupňa môže byť teda v rozpätí 1 až 3 roky. Záverečnou prácou pri tomto type štúdia je diplomová práca. Absolventi inžinierskeho štúdia môžu získať nasledujúci titul:

 • inžinier (skratka „Ing.”)
 • inžinier architekt (skratka „Ing. arch.”)
 • doktor medicíny (skratka „MUDr.”)
 • doktor veterinárskej medicíny” (skratka „MVDr.”)
 • magister (skratka „Mgr.”),
 • magister umenia (skratka „Mgr. art.”)

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister”, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul:

 • doktor prírodných vied (skratka „RNDr.”)
 • doktor farmácie (skratka „PharmDr.”)
 • doktor práv (skratka „JUDr.”)
 • doktor pedagogiky (skratka „PaedDr.”)
 • doktor teológie (skratka „ThDr.”)
 • doktor filozofie (skratka „PhDr.”)

V osobitných prípadoch môže ministerstvo povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Štandardná dĺžka štúdia pre študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania je najmenej štyri roky a najviac šesť rokov a ich absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Študijný program tretieho stupňa

Doktorandský študijný program predstavuje program tretieho stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme a na lekárskych fakultách v odboroch so špecializačnou skúškou najviac 5 rokov. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce (§ 54 Zb.z.131/2002). Absolventom doktorandského štúdia sa udeľujú akademické tituly:

 • philosophiae doctor (skratka „PhD.”)
 • artis doctor (skratka „ArtD.”)
 • licenciát teológie (skratka „ThLic.”)

_______________________________

Zdroj: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4 Responses to Stupne vysokoškolského štúdia

 1. [...] Vysoké školy poskytujú vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov. Študijný program prebieha v troch stupňoch: [...]

 2. [...] Sú tri stupne vysokoškolského vzdelávania. V prvom stupni sa poskytujú bakalárske študijné programy, v druhom stupni sa poskytujú [...]

 3. [...] najlacnejšie odbory patrí napríklad štúdium práva, kde za štúdium prvého stupňa zaplatíte maximálne 20 000 korún, pri štúdiu na druhom stupni, to môže byť maximálne 30 [...]

 4. dotaz hovorí:

  Mení sa stupeň vysokoškolského vzdelania , ak absolvujete atestáciu v danom medicínskom odbore?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>