Poza školu

poza-skolu.jpgPredstieranie choroby, simulovaná návšteva lekára, klamstvá o rodinných problémoch, sfalšované ospravedlnenia. Aj takto sa žiaci snažia vyhnúť povinnej školskej dochádzke. U niektorých sú spomínané praktiky bežnou záležitosťou, iní o nich zatiaľ iba uvažujú.

Každého občas napadne myšlienka vynechať školu. Ak už nie celý vyučovací deň, tak aspoň nejakú tú hodinu. Je to celkom prirodzené. Pokiaľ však študent deň čo deň musí zápasiť s nechuťou a odporom ku škole, treba spozornieť a najmä konať. Nevšímavosť rodičov a blízkeho okolia môže dláždiť cestu k chronickému záškoláctvu.

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka je podľa zákona stanovená na desať rokov. Začína sa začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dovŕšení šiesteho roku dieťaťa a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom človek dovŕši 16 rokov. Do povinnej školskej dochádzky sa započítava aj absolvovanie nultého ročníka na základnej škole.

Za plnenie dochádzky a školských povinností dieťaťa sú zodpovední obaja rodičia, prípadne osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti. Prihlásenie školopovinného dieťaťa na zápis do prvého ročníka ZŠ a následné sledovanie dochádzky patrí medzi povinnosti rodičov.

Ak existuje prekážka, ktorá bráni dieťaťu zúčastniť sa vyučovacieho procesu, zákonný zástupca dieťaťa musí o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa. Pokiaľ je počet vymeškaných dní vyšší ako 5, na ospravedlnenie žiaka je potrebné vyjadrenie lekára (v prípade choroby) alebo iný doklad, ktorý by odôvodňoval neprítomnosť. V opačnom prípade sa neprítomnosť považuje za porušenie pravidiel školskej dochádzky. Za zanedbanie dochádzky sa považuje stav, keď má dieťa v jednom kalendárnom mesiaci viac ako 15 neospravedlnených hodín.

Žiaka je možné ospravedlniť z vyučovania v prípade:

 • choroby
 • nariadeného zákazu dochádzky od lekára
 • mimoriadne nepriaznivej poveternostnej situácie
 • prerušenia hromadnej prepravy
 • mimoriadnej udalosti v rodine
 • účasti na športových alebo vedomostných súťažiach

Príčiny nedovolenej absencie

Aby sme dokázali proti záškoláctvu účinne bojovať, mali by sme poznať dôvody, ktoré vedú študentov k absencii. Často je identifikácia problému zložitá, a preto je nevyhnutné všímať si správanie žiakov nielen počas vyučovacej hodiny ale i cez prestávky. Rovnako je dôležité vyhodnocovať dochádzku v pravidelných intervaloch a preverovať pravdivosť predložených ospravedlnení.

Príčiny záškoláctva môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín:

Škola
 • nepochopenie vyučovacej látky
 • strach z odpovede, testov a skúšok
 • neprimerané požiadavky a očakávania zo strany pedagógovNespravodlivé ohodnotenie
 • nezáujem o školu ako dôsledok nadpriemerných vedomostí a schopností
 • necitlivý prístup pedagóga
Rodina
 • tresty za zlé známky
 • nezáujem rodičov o dosiahnuté výsledky
 • vysoké nároky na dieťa
 • porovnávanie s inými deťmi
 • zlá sociálna a finančná situácia rodiny
Okolie
 • opovrhovanie kolektívom
 • šikanovanie, výsmech, fyzické násilie
 • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia) alebo telesný hendikep
 • snaha upútať pozornosť a vyvolať záujem okolia

Dôsledky záškoláctva

Ak je zanedbávaná povinná školská dochádzka, škola má povinnosť oznámiť túto skutočnosť obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt, pričom kópiu zašle i na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto oznámenie by malo obsahovať aj informáciu o opatreniach, ktoré škola už vykonala vo veci neospravedlnených hodín a ako by tomu chcela v ďalšom období predchádzať. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, po obdržaní oznámenia môže vydať rozhodnutie o zastavení vyplácania prídavku na dieťa a poukáže financie na obec. Finančné prostriedky by teda mali slúžiť ako akýsi motivačný faktor.

Oveľa horším dôsledkom je však nejasná budúcnosť neporiadneho žiaka. Nezáujem rodiny, školy a samozrejme i žiaka samotného dláždi cestu k budúcej kriminalite a sociálnej neistote. Bez poriadneho vzdelania, prispôsobivosti, plnenia povinností možno ťažko očakávať perspektívne zamestnanie. Preto je nevyhnutné aby sa nielen rodina, ale i spoločnosť zaujímala o načrtnutý problém a riešila už i prvé príznaky.

2 Responses to Poza školu

 1. Otazka hovorí:

  Mozem vediet odkial mate ze moze byt 5 ospravedlneni od rodicov?Potreboval by som nejaky zakonik o tom alebo co,dost by mi to pomohlo dakujem :P ,a este ci je to za rok alebo za polrok

 2. tatiana antalova hovorí:

  Máme oporu v zákone, alebo smernici, že máme oznámenie o zanedbaní povinnej školskej dochádzky posielať obci a ÚPSVaR? Ja pracujem podľa metodického , ktorý cituje § 3 ods.14 zákona SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Nebol náhodou tento zákon zrušený? Ja sa toho neviem dopátrať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>