Povinnosť uhrádzať školné na verejných VŠ

Študenti prijatí na vysokoškolské štúdium pred 1. septembrom 2007 platia školné len v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Upozorňujeme však na to, že v celkovej dĺžke štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania, ako aj súbežné štúdium viacerých študijných programov. Ak takýto študent študuje v jednom akademickom roku vo viacerých študijných programoch, započítava sa mu každé štúdium osobitne. Napríklad, ak študent študuje v jednom akademickom roku dva bakalárske študijné programy, po jednom roku štúdia bude jeho celková dĺžka štúdia dva roky.

Občan je prijatý na štúdium dvoch bakalárskych študijných programov v júni 2007. V priebehu septembra 2007 má zápisy na obidve štúdia. Obidva študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia tri roky. Takýto študent študuje bezplatne v akademickom roku 2007/2008 a prvú polovicu akademického roka 2008/2009. V druhej polovici akademického roka 2008/2009 je povinný v obidvoch študijných programoch uhradiť školné (v polovičnej hodnote ročného školného určeného na akademický rok 2008/2009). Školné tiež platí v akademickom roku 2009/2010. Ak bude v štúdiu pokračovať na druhom stupni, tak školné opäť neplatí. V tomto prípade nie je podstatné, či ide o štúdium v dennej alebo v externej forme.

Študent, ktorý po roku štúdia zanechal bakalárske štúdium a opätovne sa prihlásil na štúdium na doktorský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia šesť rokov a bol prijatý v akademickom roku 2005/2006, odkedy bez prerušenia študuje. Bakalárske štúdium sa považuje za štúdium bakalárskeho študijného programu a rok štúdia sa zohľadňuje v celkovej dĺžke štúdia. Takýto študent študuje bezplatne päť rokov v doktorskom študijnom programe. V šiestom roku štúdia v doktorskom študijnom programe je povinný uhradiť školné. Občan, ktorý študoval v akademickom roku 2002/2003 v dennej a externej forme súbežne a následne štúdium zanechal, sa považuje za občana, ktorý študoval dva roky v študijných programoch so spojeným prvým a druhým stupňom. Tieto dva roky sa mu zohľadňujú v celkovej dobe štúdia v prvom stupni.

Občan, ktorý už získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdiom na štátnej alebo verejnej vysokej škole v SR, je povinný uhradiť školné v prípade každého ďalšieho štúdia študijného programu prvého stupňa, študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa.

Študent začal magisterské štúdium v akademickom roku 2003/2004 s ustanovenou dĺžkou štúdia päť rokov. Ide o štúdium v študijnom odbore zriadenom podľa predchádzajúcich zákonov, ktoré je organizované po ročníkoch. Študent opakoval druhý ročník a tretí ročník. V akademickom roku 2007/2008 sa zapisuje do štvrtého ročníka. Takýto študent je povinný uhradiť školné v akademických rokoch 2007/2008 a 2008/2009, pretože prekračuje štandardnú dĺžku štúdia.

V celkovej dĺžke štúdia sa nezohľadňuje štúdium, ktoré občan absolvoval v zahraničí, či štúdium na súkromných vysokých školách v Slovenskej republike.

Dodatok:

Školné zverejňuje vysoká škola najneskôr dva mesiace pred posledným termínom na podanie prihlášok na príslušné štúdium. Je v kompetencii rektora, aby v súlade so zásadami v štatúte verejnej vysokej školy školné odpustil, znížil alebo oddialil jeho splatnosť. Táto informácia vychádza z § 113a odsekov 8 až 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.

Poznámky:

1. Sú tri stupne vysokoškolského vzdelávania. V prvom stupni sa poskytujú bakalárske študijné programy, v druhom stupni sa poskytujú inžinierske a magisterské študijné programy. V treťom stupni sa poskytujú doktorandské študijné programy. Okrem uvedeného existujú študijné programy so spojeným prvým a druhým stupňom, to sú niektoré magisterské študijné programy (farmácia, teológia) a doktorské študijné programy (všeobecný lekár, zubný lekár).
2. Podľa § 113a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. sa ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich predpisov považuje za štandardnú dĺžku štúdia. Študenti prijatí na vysokoškolské štúdium po 1. septembri 2007 platia na verejnej vysokej škole školné, ak:
- študujú dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia ich študijného programu,
- študujú súbežne vo viacerých študijných programoch toho istého stupňa,
- nie sú prijatí na bezplatný študijný program v externej forme štúdia a študujú v externej forme štúdia.

Verejné vysoké školy zverejnia zoznam bezplatných študijných programov na akademický rok 2008/2009 do 31. októbra 2007.
Ak sa občan zapíše na štúdium dvoch bakalárskych študijných programov od akademického roka 2008/2009, je povinný oznámiť vysokým školám, v ktorom študijnom programe uhradí ročné školné. Ak je jeden z týchto študijných programov v externej forme štúdia a nejde o bezplatný študijný program v externej forme, uhrádza školné v tomto študijnom programe. Občan študoval v akademickom roku 2007/2008 doktorský študijný program a v priebehu
roka štúdium zanechal. V akademického roku 2008/2009 sa zapísal na štúdium v bakalárskom študijnom programe so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické roky, tento študijný program študuje bezplatne v akademických rokoch 2008/2009 a 2009/2010. V akademickom roku 2010/2011 je povinný uhradiť školné, pretože bude štvrtý rok študovať bakalársky študijný program, čím prekročí štandardnú dĺžku štúdia. Občan študuje od akademického roka 2008/2009 súbežne dva bakalárske študijné programy právo a manažment a v študijnom programe právo platí školné. Po skončení akademického roka zanechá štúdium v študijnom programe manažment. V takomto prípade v ďalších rokoch v študijnom programe právo už školné neplatí, kým v ňom neprekročí štandardnú dĺžku
štúdia. l keď študoval v akademickom roku 2008/2009 dva študijné programy, keďže ide o štúdium po 1. septembri 2008, v celkovej dĺžke štúdia sa mu to zohľadňuje ako jeden rok. Občan študoval v akademickom roku 2007/2008 dva bakalárske študijné programy a štúdium v nich zanechal. Od akademického roka 2008/2009 začal študovať ďalší bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky. V takomto prípade v akademickom roku 2008/2009 školné neplatí, ale od akademického roku 2009/2010 školné platí, pretože prekročil štandardnú dĺžku štúdia (2 roky za štúdium v akademickom roku 2007/2008 + 1 rok za štúdium v akademickom roku 2008/2009).

Dodatok:

Táto informácia vychádza najmä z § 92 a 113a ods. 7 až 10 zákona č. 131 (2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. Verejné vysoké školy zverejňujú zoznam bezplatných študijných programov do 31. októbra pred začiatkom príslušného akademického roka.

____________________________________

Zdroj: Vypracovala sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva SR Číslo: CD-2007-\ 6285/34649-3:07 \

3 Responses to Povinnosť uhrádzať školné na verejných VŠ

  1. [...] uhrádzať školné na verejných vysokých školách po 1. septembri 2007 je opísaná v dokumente, ktorý vypracovala sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva [...]

  2. bachri hovorí:

    http://www.skolne.sk vsetci platit nemusite, ceknite to

  3. bukmaker hovorí:

    toto je super

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>